Sự liên kết của chúng tôi.....
     Những giải pháp bất động sản của bạn

 

Chọn ngôn ngữ  
   Chọn Quốc gia        
 • image one
 • image two
 • image three
 • image four
 • image five
 • image six
 • image seven
 • image eight

Tích hợp công nghệ của chúng tôi

Work Order Request System

E-Receipt
Work Order Request System

 

E-Receipt (Cash Management system)

E-Receipt
E-Receipt (Cash Management system)

 

Hệ thống đặt dịch vụ

Facility Booking
Hệ thống đặt dịch vụ

Bạn có thể đặt dịch vụ qua trang web của chúng tôi một cách tinh giản và việc sử dụng các dịch vụ chung hay cá nhân trong khu dân cư phức hợp hoặc thương mại.
Phần cốt lõi của hệ thống là theo dõi thời gian sử dụng dịch vụ, cho phép đặt thời gian thực trên bất kỳ phương tiện, công cụ báo cáo.

 • Quản lý Cơ sở
 • Thông báo / Tin tức
 • Nội quy đặt dịch vụ & lên lịch
 • Phần đặt dịch vụ
 • Xử lý các vấn đề không hiển thị dịch vụ
 • Báo cáo và thống kê

Hệ thống bán vé điện tử

eTicket System
Hệ thống bán vé điện tử

Hệ thống bán vé điện tử Helpdesk được sử dụng để theo dõi các thông tin phản hồi / góp ý từ các cư dân thông qua email hoặc một hình thức web.
Ưu điểm chính của vé điện tử là để theo dõi vé mở (phản hồi).